Deklaracja dostępności

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny jako operator Epi-Centrum Nauki zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego epi-centrum.bialystok.pl

Data publikacji strony internetowej: 03-09-2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16-08-2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

 • Brak możliwości ustawienia kontrastu.
 • Na stronie mogą występować graficzne pliki PDF.

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 17-11-2020

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 18-02-2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Koordynatora ds. dostępności - Katarzyny Rawskiej:

 • E-mail: k.rawska@bpnt.bialystok.pl
 • Telefon: 85 722 20 56

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, numer telefonu bądź e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Epi-Centrum Nauki ul. Słoneczna 1

Wejście główne do budynku od strony ulicy Wiosennej z poziomu chodnika. Drzwi automatycznie rozsuwane. Zapewniony dostęp do eksponatów dla osób poruszających się na wózku.

Przy wejściu głównym umiejscowiona jest recepcja, gdzie można uzyskać informacje o przemieszczaniu się w obiekcie.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma systemu umożliwiającego zdalne, bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza migowego w godzinach pracy Epi-Centrum Nauki.

Scroll to Top