20 sierpnia 2020

Deklaracja dostępności


Białostocki Park Naukowo-Technologiczny jako operator Epi-Centrum Nauki zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego epi-centrum.bialystok.pl

Data publikacji strony internetowej:03-09-2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27-09-2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

  • Brak możliwości regulacji czcionki na stronie.
  • Brak możliwości ustawienia kontrastu.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 17-11-2020

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 17-11-2020

Deklarację sporządzono na podstawie badania wewnętrznego.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Rawska

E-mail:  k.rawska@bpnt.bialystok.pl

Telefon: 533 553 876

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek: Epi-Centrum Nauki ul. Słoneczna 1

Wejście główne do budynku od strony ulicy Wiosennej z poziomu chodnika. Drzwi automatycznie rozsuwane. Zapewniony dostęp do eksponatów dla osób poruszających się na wózku.

Przy wejściu głównym umiejscowiona jest recepcja, gdzie można uzyskać informacje o przemieszczaniu się w obiekcie. 

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma systemu umożliwiającego zdalne, bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza migowego w godzinach pracy Epi-Centrum Nauki.